BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW SZKOLENIE PODSTAWOWE DIAGNOSTÓW. PORADNIK SERWISOWY
Cena:  37.95 zł
          add to cart
DOSTĘPNA: TAK

ISBN PS 2013-01
Liczba stron 40
Oprawa miękka
Format B5
Rok wydania 2013
Język polski


W ustawie Prawo o ruchu drogowym określono wysokie wymagania wobec osób, które zamierzają wykonywać zawód diagnosty samochodowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania tego zawodu jest. tzw. imienne uprawnienie diagnosty, które wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej wniosek o jego wydanie. Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie średniego lub wyższego wykształcenia technicznego, praktyki na stanowisku obsługi lub naprawy pojazdów, odbycie wymaganego szkolenia oraz zdanie egzaminu kwalifi kacyjnego, który przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Kursy z zakresu diagnostyki samochodowej prowadzone przez jednostki szkoleniowe stanowią uzupełnienie kształcenia realizowanego w średnim i wyższym szkolnictwie technicznym. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów podzielono szkolenie na podstawowe i specjalistyczne oraz zamieszczono programy nauczania. W celu ułatwienia kandydatom na diagnostów opanowania obszernego materiału objętego programem nauczania w niniejszym Poradniku Serwisowym nr 1/2013 przedstawiono zagadnienia związane ze szkoleniem podstawowym.

W Poradniku Serwisowym nr 2/2013 będzie przedstawiona problematyka objęta szkoleniem specjalistycznym, np. zagadnienia dotyczące badania: autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przeznaczonego do zasilania gazem oraz pojazdów skierowanych na badania i po zmianach konstrukcyjnych.

Mamy nadzieję, że treści zawarte w tych Poradnikach Serwisowych, zgodne z obowiązującym programem nauczania, będą przydatne osobom przygotowującym się do zawodu diagnosty oraz przyczynią się do zwiększenia wskaźnika zdawalności egzaminu kwalifi kacyjnego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Redakcja


Spis treści wydania 1/20131. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

2.1. System badań technicznych pojazdów

2.2. Wymagania dotyczące diagnostów

2.3. Rodzaje badań technicznych

2.4. Terminy badań technicznych

2.5. Istota i zakres badań technicznych

2.6. Postępowanie diagnosty3. STACJE KONTROLI POJAZDÓW

3.1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji

3.2. Rodzaje i uprawnienia stacji kontroli pojazdów

3.3. Wymagania organizacyjno-techniczne dla stacji kontroli pojazdów

3.3.1. Wymagania ogólne

3.3.2. Wymagania dotyczące stanowiska kontrolnego

3.4. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe

3.5. Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych4. IDENTYFIKACJA POJAZDU

4.1. Cechy identyfikacyjne pojazdu

4.1.1. Numer identyfikacyjny pojazdu VIN

4.1.2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy

4.2. Tabliczka znamionowa producenta

4.3. Oznakowanie ogumienia5. OGÓLNA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO PODWOZIA I NADWOZIA

5.1. Ocena stanu technicznego wybranych układów podwozia

5.1.1. Kontrola organoleptyczna układów podwozia

5.1.2. Badanie układów podwozia na liniach diagnostycznych

5.2. Ocena stanu technicznego nadwozia6. BADANIE STANU TECHNICZNEGO UKŁADÓW HAMULCOWYCH

6.1. Metody diagnozowania układów hamulcowych

6.1.1. Układy hamulcowe sterowane hydraulicznie

6.1.2. Układy hamulcowe sterowane pneumatycznie

6.2. Badanie skuteczności i równomierności działania hamulców

6.3. Urządzenia do diagnozowania układów hamulcowych7. DIAGNOZOWANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

7.1. Kontrola i ocena działania świateł oświetleniowych

7.2. Pomiar ustawienia świateł oraz światłości i natężenia oświetlenia

7.3. Kontrola i ocena działania świateł sygnałowych

7.4. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej8. BADANIE UKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

8.1. Analiza spalin

8.2. Pomiar zadymienia spalin

8.3. Ocena hałasu zewnętrznego pojazdu9. WYBRANE RODZAJE BADAŃ DODATKOWYCH POJAZDU

9.1. Badanie dodatkowe taksówki

9.2. Badanie dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego

9.3. Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania10. BADANIE POJAZDU ZABYTKOWEGO

back to menu

KATEGORIE